We found 7 actual water levels for 'Gjersjøelva'

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjersjøelva V Oppegård Båthavn Gjersjøelva delayed
Gjersjøen Ndf. Gjersjøelva 31.7 cm 0.21 m³/s
Greverudbekken Gjersjøelva 14.3 cm 0.02 m³/s
Greverudbekken Secundary Gjersjøelva 14.7 cm
Skredderstubekken Gjersjøelva 3.7 cm 0.01 m³/s
Tussebekken Gjersjøelva 20.9 cm 0.03 m³/s
Tussebekken Secundary Gjersjøelva 20.4 cm