Trovati 178 livelli idrici aggiornati per 'Sula'

NORVEGIA

Stazione Corpo d'acquaLivello idricoPortataMappa
Sula V Bruli Sula 367.5 cm 0.27 m³/s

THAILANDIA

Stazione Corpo d'acquaLivello idricoPortataMappa
บ้านกลาง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 184 cm
บ้านซากอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2270 cm
บ้านท่านา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1454 cm
บ้านนาป่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 770 cm
บ้านบริดอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 24 cm
บ้านบางตง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 756 cm
บ้านปรีกี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 515 cm
บ้านอาพาธ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 566 cm
บ้านเสาธง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 856 cm
ถนนลูกเสือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 22 cm
บ้านท่าสาบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1296 cm
บ้านท่าแซะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 747 cm
บ้านบางรูป ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1145 cm
บ้านมูโน๊ะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 98 cm
บ้านรมณีย์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1275 cm
บ้านวังครก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 311 cm
บ้านวังไทร ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3157 cm
บ้านวังไผ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 207 cm
บ้านหินดาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 327 cm
คลองรับร่อ บ้านหาดใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1728 cm
บ้านท่าใหญ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1900 cm
บ้านท้า่ยนา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2719 cm
บ้านปันจอร์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1928 cm
บ้านป่าหมาก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 92 cm
บ้านวังก้อง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1564 cm
บ้านเคียนซา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -3 cm
บ้านตลาดเก่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -123 cm
บ้านบูเก๊ะตา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1832 cm
บ้านหัวสะพาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3111 cm
บ้านตันหยงมัส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1068 cm
บ้านท่าประดู่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 710 cm
บ้านท่าไม้ลาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3690 cm
บ้านปายอยือนิ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1043 cm
บ้านย่านตาขาว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 97 cm
บ้านย่านดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 479 cm
สะพานเดชานุชิต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 6 cm
บ้านวังพระเคียน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 520 cm
บริเวณสะพานลันตู ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 379 cm
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 138 cm
บ้านควนกลาง (1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3936 cm
บ้านคลองมุย หมู่ที่ 13 (Ban Khlong Mui 13) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 11080 cm
คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 (Ka Lae Ku Bo 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 291 cm
สะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ 1 (Krabi Yai 1 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2343 cm
สวี 1 (Sawi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 86 cm
พุนพิน 1 (Tapi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -3 cm
สะพานเทศบาล 2 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 19 cm
สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา (Ban Komo 29) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11707 cm
สวี 2 (Sawi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8 cm
พุนพิน 2 (Tapi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 11 cm
พุนพิน 3 (Tapi 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 23 cm
สะพานถนนสายเอเซีย 4265 (Esia 4265 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8844 cm
คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 (Su Nga Ba Ru 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 169 cm
บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 (Ban Khlong Wai 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 15163 cm
บ้านคลองใส หมู่ที่ 8 (Ban Khlong Sai 8) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 11867 cm
สะพานไอร์ปาโจ (Ai Pa Cho Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 9209 cm
สะพานบางไตประชาบริรักษ์ (Bang Tai Pracha Borirak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4648 cm
สะพานบ้านคีรีวง คลองท่าดี (Ban Khiri Wong (Khlong Tha Di) Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4285 cm
สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา (Bannangsata Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3535 cm
สะพานทางเข้าชุมชนบ้านปากซวด (Ban Pak Suat Community Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3085 cm
บ้านประดู่ (Ban Pradu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6659 cm
สะพานบ้านสวนปราง (Ban Suan Prang Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4223 cm
โรงสูบน้ำประปา (Ban Ta Khun Pumping Station) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 447 cm
สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ (Bua Ban Ya De Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11247 cm
เมืองชุมพร (Chumphon 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 148 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.04 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.03 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.06 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.03 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.1 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.06 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.04 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2.83 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.38 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3.54 cm
Dam Level Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10783 cm
Dam Level Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8374 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.05 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.03 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.12 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.16 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.04 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.35 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.2 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.14 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.03 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 5.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.38 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.4 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 10.09 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1.2 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.88 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1.92 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.75 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.41 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6.34 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2.1 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 52.19 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8.98 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 53.98 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 44.7 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.39 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.46 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 13.62 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.01 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 3.44 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 3.87 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 7.46 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1092.45 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1092.45 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3808.79 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3810.22 cm
ท้ายเขื่อนรัชชประภา (Downstream Of Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1005 cm
สะพานกะลูบี บ้านสายปารี (Ka Lu Bi Ban Sai Pa Ri Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2094 cm
สะพานข้ามคลองหวาด (Kham Khlong Wat Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6653 cm
เคียนซา (Khien Sa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 246 cm
คลองเบตง (ชุมชนกุนุจนอง) (Khlong Betong (Ku Nu Ja Nong)) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 28175 cm
สะพานข้ามคลองไชยา (Khlong Chaiya Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 666 cm
คลองชะอวด (Khlong Cha Uat) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2134 cm
สะพานข้ามคลองปากหมาก (Khlong Pak Mak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 9696 cm
คลองปะแต (Khlong Pa Tae) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2872 cm
สะพานคลองพาย (Khlong Phai Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 7779 cm
สะพานข้ามคลองตะโก (Khlong Tako Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6748 cm
สะพานข้ามคลองท่าชนะ (Khlong Tha Chana Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 573 cm
สะพานข้ามคลองวังเคียน (Khlong Wang Khian Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1050 cm
ควนกาหลง (Khuan Kalong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2095 cm
ละงู (La-Ngu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 42 cm
ชุมชนลีเล็ด (Lilet Communuty) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8 cm
หลังสวน (Luang Suan) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -36 cm
มะนัง (Manang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 507 cm
สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (Muang Pattani Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) -17 cm
สะพานท่าสาป (Muang Yala Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1288 cm
เมืองระนอง (Mueang Ranong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 797 cm
ทุ่งสง (Nakhon Si Thammarat 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 5098 cm
เชียรใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -201 cm
ถ้ำพรรณรา (Nakhon Si Thammarat 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1332 cm
ทุ่งใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1115 cm
ฝายคลองท่าเลา (Na Luang Sen) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 12279 cm
สะพานหนองจิก-วังปลา (Nong Chik - Wang Pla Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 368 cm
ท่าศาลา (Nop Phi Tam 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -22 cm
นบพิตำ (Nop Phi Tam 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1164 cm
เมืองยะลา (Patthani 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1320 cm
สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว (Rap Ro - Hin Kaeo Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 735 cm
สุคิริน (Sai Buri 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10037 cm
ศรีสาคร (Sai Buri 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2383 cm
เมืองสตูล (Satun 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1341 cm
เมืองพังงา (Takua Pa 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 172 cm
ตลาดเก่าตะกั่วป่า (Takua Pa Market) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -64 cm
สะพานท่าผาก (Ta Phak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 77 cm
ท่าขนอม (Tapi 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 424 cm
เวียงสระ (Tapi 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 416 cm
พระแสง (Tapi 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 682 cm
วิภาวดี (Tapi 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2268 cm
ท่าสะบ้า (Trang 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 567 cm
เมืองตรัง (Trang 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 77 cm
คลองนางน้อย (Trang 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1544 cm
ปะเหลียน (Trang 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 105 cm
วังวิเศษ (Trang 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1032 cm
รัษฎา (Trang 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1893 cm
บ้านท่านหญิง (Vibhavadi) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3187 cm
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ (Wat Khok Pho Sathit School) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2343 cm
วัดปราการ (Wat Prakan Kirirat Nikhom) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 251 cm
อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา (Yaha Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2289 cm