We found 1 actual water levels for 'De Hoarne'

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Terherne Boezem Oostzijde De Hoarne -47 cm