We found 4 actual water levels for 'Ldm-Kanal'.

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Berching Ldm-Kanal 152 cm
Buchberger Einschnitt Ldm-Kanal 187 cm
Kettenbach Ldm-Kanal 194 cm
Neumarkt Kanalhafen Ldm-Kanal 182 cm